รื่องผู้นำด้านนวกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยนี้ ผมได้มาจากเอกสารการสอนชุดวิชา
"เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" หน่วยที่ ๙-๑๕

และเรื่องนี้อยู่ในหน่วยที่ ๑๔.๕.๓ หน้า ๙๓๐ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าโดยทั่วไป และสำคัญอย่างยิ่ง
คือ อาจจุดประกายแนวคิดให้กับนักเทคโนโลยีการศึกษาในรุ่นหลัง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ อันจะ
นำไปสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ให้สมบูรณ์พร้อมสติปัญญาและจริยธรรมต่อไป

โดยจะขอเสนอตามลำดับตามเอกสารนะครับ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
      พระผู้สถาปนาวัดพระเชตุพนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย

แม้ว่ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการของไทยจะเริ่มมีขึ้นไม่นาน แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าวัดพระเชตุพน
เป็นแหล่งวิทยาการระดับสูงของประชาชน จนกล่าวได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย

พระราชประวัติ

พระสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายทับ ทรางเป็นพระราชโอรส
องค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุดา (เจ้าจอมมารดาเรียม) 
ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๓๐ ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อพระชนม์มายุครบอุปสมบท ได้ผนวชและประทับอยู่ ณ วัดราชสิทธาราม และได้ทรงศึกษาสมณกิจ
ในสำนักสมเด็จพระสังฆราชสปุสสเทวะ ครั้นลาสิกขาบทแล้ว ได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งพระยศเป็น
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ต่างพระเนตร พระกรรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการสงครามและการปกครอง ทรงขึ้นครอง
ราชสมบัติ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๗

พระราชกรณียกิจทางด้านนวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่สำคัญคือ การบูรณะวัดพระเชตุพน โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นสถานความรู้ต่างๆ ทั้งทางด้าน
สามัญ และวิชาชีพ สำหรับประชาชน ในการถ่ายทอดความรู้ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยมากมาย
เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ จนกล่าวได้ว่าวัดพระเชตุพนเป็น "มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
ของไทย"


เอกสารอ้างอิง : 
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" หน่วยที่ ๙-๑๕
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖


ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาไทย
 • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง 
 • พระมหาธรรมราชาลิไทย ผู้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง
 • พระโหราธิบดี ผู้แต่งแบบเรียนเล่มแรกของไทย
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาวัดพระเชตุพนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
 • ศาสตราจารย์สำเภา  วรางกูร บิดาแห่งโสตทัศนศึกษาของไทย (ผมเคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน
  ของท่านด้วย)
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ผู้นำในการสถาปนามหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ผู้คิดระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน ระบบผลิตชุดการสอน
  แผนจุฬา
 • *อาจารย์ธนู  บุญยรัตนพันธุ์ ผู้นำทางนวกรรมพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
 • *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  วิเชียรโชติ ผู้สร้างทฤษฎีการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนและทฤษฎี
  การเรียนการสอนแบบอารยวิถี
 • *รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กุมุท ผู้สร้างทฤษฎีการสอนจริยธรรมแบบเบญจขันธ์
 • *ผู้ช่วยศาสตราจารย์โช  สาลีฉัน ผู้สร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุพื้นบ้าน
 • *อาจารย์พิชิต  สันตภิรมย์ ผู้นำด้านสื่อการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

* หมายเหตุ ปัจจุบันตำแหน่งทางวิชาการของแต่ละท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปคำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครั

created by.
กระดานดำออนไลน์
775/11 Sukhapibarn 4 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
13 สิงหาคม, 2544