รื่องผู้นำด้านนวกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยนี้ ผมได้มาจากเอกสารการสอนชุดวิชา
"เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" หน่วยที่ ๙-๑๕

และเรื่องนี้อยู่ในหน่วยที่ ๑๔.๕.๓ หน้า ๙๓๐ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าโดยทั่วไป และสำคัญอย่างยิ่ง
คือ อาจจุดประกายแนวคิดให้กับนักเทคโนโลยีการศึกษาในรุ่นหลัง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ อันจะ
นำไปสู่กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ให้สมบูรณ์พร้อมสติปัญญาและจริยธรรมต่อไป

โดยจะขอเสนอตามลำดับตามเอกสารนะครับ

พระมหาธรรมราชาลิไทย

 

พระมหาธรรมราชาลิไทย ผูทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง

สมัยรุ่งเรืองกรุงสุโขทัย นอกจากในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว ก็ได้แก่สมัยพระธรรมราชา
ลิไทย หรือพระญาลิไทย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถมาก

พระราชประวัติ

พระองค์ทรงมีพระนามเต็มว่าพระศรีสุริยพงศ์ พระมหาธรรมราชาธิราช ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๘ แห่ง
กรุงสุโขทัย เป็นพระราชโอรสของพระญาลือไทย ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.๑๘๙๐ โดยการปราบดาภิเษก 
ในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่รุ่งเรืองยุคหนึ่งของกรุงสุโขทัย ทรงสนพระทัยพุทธศาสนามาก ดังได้ออก
ผนวชถึง ๒ ครั้ง จึงเพิ่มความรู้ให้กับพระองค์ยิ่งขึ้น พระมหาธรรมราชาลิไทย ทรงสวรรคตในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ระหว่างปี พ.ศ.๑๙๑๑-๑๙๑๗

พระราชกรณียกิจทางด้านนวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ได้แก่ พระนิพนธ์ เรื่องไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่นิพนธ์ขึ้นด้วยการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการ
อ้างอิงจนได้ได้ชื่อว่าเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกของไทย พระองค์ทรงมีวิธีเขียนวรรณกรรมเรื่องนี้อย่างยอด
เยี่ยมในการที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชน และยังส่งผลไปสู่การปกครองราชอาณาจักร การอยู่ร่วมกันใน
สังคมของประชาชนอีกด้วย พระองค์ทรงสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน โดยที่ผู้รับ
การสอนจะไม่รู้ตัวเลย

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" หน่วยที่ ๙-๑๕
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖


ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาไทย
 • พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง 
 • พระมหาธรรมราชาลิไทย ผู้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง
 • พระโหราธิบดี ผู้แต่งแบบเรียนเล่มแรกของไทย
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาวัดพระเชตุพนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
 • ศาสตราจารย์สำเภา  วรางกูร บิดาแห่งโสตทัศนศึกษาของไทย (ผมเคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน
  ของท่านด้วย)
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ผู้นำในการสถาปนามหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ผู้คิดระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน ระบบผลิตชุดการสอน
  แผนจุฬา
 • *อาจารย์ธนู  บุญยรัตนพันธุ์ ผู้นำทางนวกรรมพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
 • *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  วิเชียรโชติ ผู้สร้างทฤษฎีการเรียนแบบสืบสวนสอบสวนและทฤษฎี
  การเรียนการสอนแบบอารยวิถี
 • *รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กุมุท ผู้สร้างทฤษฎีการสอนจริยธรรมแบบเบญจขันธ์
 • *ผู้ช่วยศาสตราจารย์โช  สาลีฉัน ผู้สร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์จากวัสดุพื้นบ้าน
 • *อาจารย์พิชิต  สันตภิรมย์ ผู้นำด้านสื่อการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

* หมายเหตุ ปัจจุบันตำแหน่งทางวิชาการของแต่ละท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปคำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครั

created by.
กระดานดำออนไลน์
775/11 Sukhapibarn 4 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
24 มิถุนายน, 2544