กระดานดำออนไลน์ เว็บไซต์คนจน

...จับอากาศมาสานฝันการศึกษาไทย ถวายแด่ในหลวงของเรา...
โดย...กระดานดำออนไลน์ ...เว็บไซต์คนจน...

กราบขอบพระคุณ
รศ.ดร.กิดานันท์  มลิทอง
รศ.สมเชาว์  เนตรประเสริฐ

อาจารย์ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้มีพระคุณต่อเว็บไซต์ตั้งแต่เบื้องต้น
รศ.ดร.สุพิทย์  กาญจนพันธุ์
อดีตอาจารย์ภาควิชาโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้จุดประกายความฝันของผมในด้านเทคโนโลยีการศึกษา

และขอบคุณ
พี่ป้อม "สุภาภรณ์  วิเชียรสกุล
และกัลยาณมิตร จากมหาิวิทยาลัยรามคำแหงและจุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย ทุกคน

ข้าพเจ้าเอง "จักรพงษ์ เจือจันทร์" นายจักรพงษ์  เจือจันทร์
เกิดวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ 
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีวอก ราศีมังกร
ที่ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เป็นคนเชื้อสาย "กูย" 
สถานภาพ : สมรส

การศึกษา

๒๕๒
 • ชั้นประถม ๑-๖ โรงเรียนบ้านระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
๒๕๒
 • ชั้น ม.๑-ม.๓/๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
๒๕๒๙
 • ชั้น ม.๔-ม.๖/๒ โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
๒๕๓
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เรียนไม่จบ)
๒๕๓๕
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๓๙
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๔๐
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๔๔
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่เรียนต่ออีกใบเนื่องจากมีความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างถูกวิธี   
   และได้ศึกษาเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา จึงมีแรงบันดาลใจอยากจะใช้เทคโนโลยี
  นี้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาสูงสุดโดยต้นทุนต่ำสุด

อื่นๆ
 • ๒๕๓๘-๒๕๓๙ อบรมภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา AUA (ได้ level ๑๒) ปัจจุบันลืมหมดแล้ว
 • เคยเป็นนักศึกษาสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เรียนไม่ตลอดรอดฝั่ง)
๒๕๔๙
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประสบการณ์ทำงาน

๒๕๓๓-๒๕๓๕
 • Staff Tour บริษัทหนุ่มสาวทัวร์
๒๕๓๕-๓๕๓๖
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สำนักงานใหญ่ ชิดลม
๒๕๓๗-๒๕๔๐
 • เจ้าหน้าทีฝึกอบรม/วิทยากร บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
  เดินทางบรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันชีวิตมากว่า ๕-๖๐ จังหวัดทั่วภูมิภาค
๒๕๓๙-๒๕๔๓
 • CEO หจก.แฟลช คอมพิวเตอร์ เปิดกิจการประกอบและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองร่วมกับเพื่อนรักจากสุรินทร์ ๔ คน
  ทำให้ได้มีโอกาสก้าวสู่วงการคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัว
๒๕๔๐-๒๕๔๒
 • ผู้ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยวิทยากรอบรมการสร้างงานกราฟิกด้วย PhotoShop ๕ และการสร้างงานกราฟิกบนเว็บเพจ
  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๔๓-๒๕๔๕
 • เว็บมาสเตอร์ของ http://www.thaingo.org ก่อนจะออกมาทำงานที่ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลและเผยแพร่
๒๕๔๖-๒๕๔๗
 • เว็บมาสเตอร์ของหนังสือพิมพ์สยามโครนิเคิล หนังสือพิมพ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  สำนักใหญ่อยู่ที่ลองแองเจลิส เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของชีวิต ทำงานผ่านจอโดยไม่เคยเห็นหน้าค่าตา
  ทีมงานเลยสักคน
๒๕๔๙
 • ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์พนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๒๕๕๑
 • พนักงานราชการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประสบการณ์ระหว่างศึกษา

๒๕๓๒-๒๕๓๓
 • ประธานกลุ่มนักศึกษา ZONTA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๓๓-๒๕๓๔
 • รองประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มศีขรภูมิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๕๓๖
 • เป็นช่างภาพถ่ายภาพทะเบียนประวัติช้างของชมรมคนรักช้าง โดยพี่พิทยา  หอมไกรลาส
  (จำนวนช้าง ๑๑๖ เชือก)
  เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและของโลก

   
๒๕๓๗
 • เลขานุการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙
  (งานชุมนุมทางวิชาการระหว่างนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  สาขาโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขา
  วิชานี้ทั่วประเทศ)
  โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับเป็นเจ้าภาพ
๒๕๔๐-๒๕๔๒
 • หัวหน้าชั้นปีนิสิตปริญญาโท สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๐
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม ToolBook
  Instructor IIให้กับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
๒๕๔๒
๒๕๔๓
 • เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนโฮมเพจ" จัดโดย นักศึกษา
  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ศูนย์อุดรธานี)
 • เป็นครูอาสาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่วัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน
 • บรรยายเรื่องประสบการณ์ทำเว็บไซต์ของภาคเอกชน ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับใบประกาศเกียรติคุณ ณ นครลอสแองเจลิส ๑๒ ก.ย.๒๕๔๓
รับใบประกาศเกียรติคุณ ณ  เทศบาลนครลอสแองเจลิส
๑๒ กันยายน ๒๕๔๓

ใบประกาศเกียรติคุณ

งานวิจัย

 • "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ตัวชี้นำต่างกัน"
  โดยทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสีบนจอคอมพิวเตอร์
  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๔๐

 • "การศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย"
  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๔๓

ความภูมิใจในชีวิต

 • ได้รับรางวัลชมเชยทุนภูมิพล ในการประกวดเรียงความ
  "รักบ้าน รักเมืองไทย รักษาไว้ด้วยวัฒนธรรม" จัดโดย กองกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๒
  และได้รับเงินพระราชทานทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • และเมื่อเห็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองได้คิดเมื่อปี ๒๕๒๗ ได้กลายเป็นความจริงนั่นคือ
  "ดิกชันนารีแบบกดปุ่ม ซึ่งกลายมาเป็น Talking Dic ในปัจจุบัน"
  (ได้ลงพิมพ์ในหนังสือ "การ์ตูน&สงคราม" ในสมัยนั้น)

ต้นฉบับดิกชันนารีคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน

 • ทำเว็บไซต์ "กระดานดำออนไลน์", ปลูกผัก, ปลูกดอกไม้เล่นๆ และ "อยากจะ" เปิดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
  เพื่อการพัฒนา-ประชาสัมพันธ์ชุมชน ร่วมก่อตั้ง ชมรมคนรักปราสาทศีขรภูมิ อยู่ที่บ้านเกิด อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
  โดยอาศัยแนวคิดแบบ Think Globally Act Localty

 • รับจ้างทำงานสุจริต, เป็นเกษตรกรสมัครเล่น ทำเกษตรแบบปล่อยปละละเลย

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ของนิสิต นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

 • รับจ้างพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาเป็นครั้งคราว

 • ดูแลหมา ๕ ตัว และแมว ๕ ตัว (จนหมอบอกเป็นโรคภูมิแพ้)

 • มีโรคกระเพาะเป็นเพื่อนคลายเหงา

 • เคลือบรูปวิทยาศาสตร์

 • หัดถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล (ตกยุคมาหลายปี)

 • อื่นๆ อีกมากมาย (แต่ไม่ค่อยได้เรื่อง)

 • พักรักษาตัวจากอาการโรคกระเพาะเรื้อรัง ปัจจุบันยังไม่หายสักที

 • คติชีวิตที่ชื่นชอบ ณ วันนี้ ไม่รู้ใครเป็นคนคิดแต่ชอบ เขาบอกว่า "การไม่ทำงาน ก็คือการทำงานอย่างหนึ่ง" ก็เลยลองทำงานแบบนี้ดูบ้าง

 • ได้ทำงานวิชาการ แบบคนลิขิตไม่สู้ฟ้าลิขิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง


มีความฝันอยากให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด 
"อย่างน้อยก็ด้านการศึกษา"

ด้วยจิตคารวะ
จักรพงษ์  เจือจันทร์
jakrapog@hotmail.com