การศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนในโครงการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย

 

 

 

 

นายจักรพงษ์  เจือจันทร์

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2543
ISBN 974-13-0817-5
ลิขสิทธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------

A STUDY OF WEB PAGE DESIGN OF SCHOOLS IN SCHOOLNET THAILAND

 

MR.JAKRAPONG  JUAJUN

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education in Audio-Visual Communications
Department of Audio-Visual Education
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Academic Year 2000
ISBN 974-13-0817-5

บทที่ ๑


ด้วยจิตคารวะ


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
24 April, 2003