การศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนในโครงการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อโรงเรียนไทย


กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.กิดานันท์ มลิทองอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ และความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมเชาว์ เนตรประเสริฐ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.บุญเรือง เนียมหอม, อาจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา ที่ให้ความกรุณาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัย ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนเดชา, อาจารย์ ดร.อำไพ ตรีรณสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง และอาจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาโสตทัศนศึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำให้กำลังใจ
ตลอดการศึกษาที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ ผู้อุดหนุนทุนการศึกษา “ทุนศาสตราจารย์สำเภา วรางกูร” และทุนสนับสนุนการวิจัย
จากบัณฑิตศึกษา

ขอบคุณและขอบใจ พี่ เพื่อน และน้องภาควิชาโสตทัศนศึกษาทุกคน ที่คอยถามไถ่ด้วยความห่วงไย
ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จการศึกษา และขอขอบคุณพิเศษเพื่อนร่วมรุ่น AV 40 ที่ลุ้นเอาใจช่วยทุกขณะโดยเฉพาะ
เพื่อนร่วมทุกข์สุขตลอดระยะเวลาการศึกษา “บัส” วิโรจน์ รอดเด็น, “โจ” อนุทิน อินทร์งาม “ไก่” ฉัตรชัย
บุษบงค์, “เก๊าะ” ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง”, “นัท” ณัฐกร สงคราม และที่ลืมไม่ได้คือ “พี่นิด” ทัศพร วทานิยานนท์
รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้

ขอบคุณเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณ พ่อเสนีย์และแม่มณีวรรณ เจือจันทร์ บุพการีผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้วิจัย

 จักรพงษ์ เจือจันทร์

บทที่ ๑


 
 

ด้วยจิตคารวะ


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
24 April, 2003