"อุทานธรรมข้อต่อมา"

เมื่อบุคคลปลงผม หนวด เคราออกหมดแล้ว และได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์เรียบร้อยแล้ว
ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้ แต่ยังเป็นเพียงภายนอกเท่านั้น ต่อเมื่อเขา
สามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทางใจ อันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็นภิกษุภาย
ในได้ฯ

"ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้ว สัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัย
อยู่ไม่ได้ฉันใด จิตที่พ้นจากอารมณ์ ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว 
ทุกข์ก็อาศัยไม่ได้อยู่ฉันนั้น ผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ ควรเรียกเอาว่า
เป็นภิกษุแท้"guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook


  Wednesday March 10, 2004
จัดทำโดย :นายจักรพงษ์   เจือจันทร์  
๗๓๐/๔ ถ.เทศบาล ๗ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
กระดานดำออนไลน์