"ปรารถธรรมะเรื่องอริยสัจสี่"

พระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปี ๒๔๙๙ หลังฟังโอวาทและ
ข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นๆ แล้ว หลวงปู่สรุปใจความ อริยสัจสี่ให้ฟังว่า

"จิตที่ส่งออกนอก                         เป็นสมุทัย

ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก      เป็นทุกข์

จิตเห็นจิต                                   เป็นมรรค

ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต              เป็นนิโรธ."

 


guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook


ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปรับปรุงล่าสุด เสาร์ สิงหาคม 06, 2548
จัดทำโดย :นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ email : jakrapog@hotmail.com
๗๗๕/๑๑ ถ.สุขาภิบาล ๔ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
กระดานดำออนไลน์