"หนังสือน่าอ่านอย่างยิ่งสำหรับนักการศึกษา
และนิสิต นักศึกษา ในปัจจุบัน "

มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

ISBN 974-7891-17-4

พิมพ์ครั้งที่ ๙ (๒๕๔๑)

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิพุทธธรรม ๘๗-๑๒๖ ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร.๐๒-๕๘๙-๙๐๑๒, ๕๘๐๒๗๑๙ โทรสาร.๐๒-๙๕๔๔๗๙๑

ราคา ๖๐ บาท

 

 

ในที่สุด ผมก็ตามหาแหล่งหนังสือ "มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย" เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจซื้อหามาอ่านได้แล้ว

ถึงแม้ว่าจะเป็นการบรรยายธรรมเมื่อปี ๒๕๒๕  หรือเมื่อกว่า ๒๒ ปีมาแล้ว แต่ใจความและเหตุการณ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ กลับเป็นปัจจุบันและเป็นจริงมากขึ้น

ในฐานะพุทธศาสนิกชน และคนที่ห่วงใยประเทศชาติ ผมใคร่ขออนุญาตแนะนำให้ท่านที่ห่วงใยสังคมไทยและมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ได้หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับ

ส่วนหนึ่งจากปกหลังด้านในมาให้ท่านได้อ่านพอสังเขปนะครับ

...เรามีจิตสำนึกทางสังคม ได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติ ในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด และจิตสำนึกนี้ยังไม่ทันแพร่หลายไปถึงมวลชนโดยทั่วไปก็จางหายก่อน จิตสำนึกในการที่จะแก้ปัญหาของตน หรือในการที่จะทำประเทศของเราให้ทันเขามันจางไป แต่สิ่งที่เราเรียกว่าการพัฒนาประเทศเทศนี้ยังคงดำเนินต่อมา และก็เป็นการพัฒนาที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง อาจจะมีผู้กล่าวในแง่ร้ายได้ว่า ตอนหลังนี้เป็นการรับมากกว่าการพัฒนา คือเป็นแต่เพียงการรับเอามา ไม่ได้พัฒนาตัว (ดังที่กลายเป็นการทำให้ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา) แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า เมื่อขาดจิตสำนึกทางสังคม แรงจูงใจอะไรจะเหลืออยู่ในการที่จะพัฒนาประเทศ

...ในเมื่อจิตสำนึกนั้นมันอยู่ในวงจำกัดและจางหายไปแล้ว มันก็มีเพียงความต้องการที่จะเสพเสวยความเจริญ หรือความตื่นเต้นใหม่ๆ แบบตะวันตก

...เมื่อเรารับระบบตะวันตกด้วยความรู้สึกที่ต้องการมี ต้องการให้มีความเจริญ มีสิ่งหรูหราฟุ่มเฟือย มีความสะดวกสบายเท่านั้น จิตสำนึกทางสังคมในการแก้ปัญหาที่แท้ก็ไม่มี แม้ว่าเราจะพูดกันถึงปัญหา แต่มันไม่ได้เข้าถึงจิตสำนึกดังที่กล่าวมาแล้ว พูดได้ว่าที่แท้จริงแล้ว เมื่อจิตสำนึกในการการแก้ปัญหาของประเทศจางหายไปแล้ว แรงจูงใจในการพัฒนาประเทศก็หมดไปด้วย ไม่มีเหลือ ก็จะมีแรงจูงใจที่อยากเสพเสวยสิ่งตื่นเต้น ฟุ้งเฟ้อ หรูหรา ที่เรียกกันว่าความเจริญ มีแต่ความอยากที่จะรับเอาและเลียนตามเขาไป

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)


ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)

ISBN 974-7890-82-8

พิมพ์ครั้งที่ ๗ (๒๕๔๐)

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิพุทธธรรม ๘๗-๑๒๖ ถ.เทศบาลสงเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร.๐๒-๕๘๙-๙๐๑๒, ๕๘๐๒๗๑๙ โทรสาร.๐๒-๙๕๔๔๗๙๑

ราคา ๓๐ บาท

 

 

...เมื่อมนุษย์ยิ่งมีความมักง่าย ยิ่งอ่อนแอ มนุษย์ก็จะยิ่งเจอทุกข์หนักขึ้น เพราะภูมิต้านทานความทุกข์น้อยลง เจออะไรยากหรือต้องทำนิดหน่อยก็เป็นทุกข์ไปหมด...

...ในขณะที่เทคโนโลยีทำให้คนอ่อนแอลงนั้น สังคมปัจจุบันนี้โลกมนุษย์ยิ่งมีความซับซ้อน วิถีชีวิตมีปัญหาที่ต้องเผชิญเพิ่มขึ้น ฉะนั้นคนที่อ่อนแอก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์มากมายเหลือเกิน ตรงข้ามกับการพัฒนาที่ถูกต้อง เมื่อพัฒนาให้คนมีความเข้มแข็ง สู้งาน สู้สิ่งยาก เขาจะได้ความสุขจากความยากด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจไม่คาดคิดสิ่งง่ายนั้นไม่ต้องพูดเพราะสบายอยู่แล้ว แต่สิ่งยากทำให้คนเกิดความสุขได้อย่างไร...

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

 

สถานที่จัดจำหน่าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๗, โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๖๐๒๘

 

อนึ่ง การแนะนำหนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง ขอให้ท่านใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจเองนะครับ

ด้วยจิตคารวะ

กระดานดำออนไลน์คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

-ค