. ทุกคนทำความเข้าใจในหัวใจของศาสนาตน

. ทุกคนทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

. ทุกคนนำตนออกมาจากการเป็นเหยื่อทางวัตถุ (วัตถุนิยม)


 

ในโอกาสนี้ ช่อง ๙ อสมท.ได้ทำอัตชีวประวัติของท่านพุทธทาสเผยแพร่ในวันที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๔๙ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่พุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับท่านพุทธทาส

 

ด้วยจิตคารวะ

กระดานดำออนไลน์


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔