"รู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติ"

ศีล สมาธิปัญญา วิมุติ ที่กระผมจำจากตำราและฟังครูสอนนั้น จะตรงกับเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือฯ

หลวงปู่อธิบายว่า

"ศีล คือ ปรกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษ เป็นจิตที่มีเกราะกำบังป้องกันจากการกระทำชั่วทุกอย่าง สมาธิ ผลสืบเนื่อง
มาจากการรักษาศีล คือ จิตที่มีความมั่นคง มีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีก ปัญญา ผู้รู้ คือ จิตที่ว่าง เบาสบาย
รู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงอย่างไรฯ วิมุติ คือ จิตที่เข้าถึงความว่าง จากความว่าง คือ ละความสบาย เหลือแต่
ความไม่มี ไม่เป็น ไม่มีความคิดเหลืออยู่เลย"


guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook

จัดทำโดย :นายจักรพงษ์   เจือจันทร์  
๗๓๐/๔ ถ.เทศบาล ๗ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
กระดานดำออนไลน์

๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘