"ปรารภธรรมะให้ฟัง"

คำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเอง คำสอนของ
พระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสเรามีมากมาย แต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียว พระนิพพาน
การที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนัก หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาส
พ้นทุกข์ได้ทันในชาติดนี้ แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน เพื่อจะพบธรรมอันเดียว
กันนี้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว รับปฏิบัติให้หลุดพ้นเสีย มิฉะนั้นจะเสียโอกาส
อันดีนี้ไป เพราะว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืม ความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน

 


guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook

จัดทำโดย :นายจักรพงษ์   เจือจันทร์  
๗๓๐/๔ ถ.เทศบาล ๗ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
กระดานดำออนไลน์

๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘